Meaning of kílaw

kílaw

Hiligaynon

To eat raw fish or meat. Malúyag ka magkílaw sing ísdà? Would you like to eat some raw fish? Sa dakû nga kadalók kinílaw níya ang báboy. Very greedily he ate some raw pork. Kiláwa lang ang gunô. Simply eat some raw "gunô".