Meaning of kúmung

kúmung

Hiligaynon

To squat, sit down in katinkátin-fashion. May nakítà silá nga táo nga nagakúmung sa idálum sang baláy. They saw a man squatting under the house. (see kúung id. and more in use than kúmung).