Meaning of labí

labí

Hiligaynon

More, most, very much, in a higher or highest degree, exceedingly, especially, to exceed, surpass. Labí nga maáyo-or-labíng maáyo nga--. It is best-or-it would be best if--. Malúyag man siá magpadáyon sang íya pagtoón sa Ilóngílong, ápang labî pa gid sa Manílà. He wants to continue his studies in Iloilo, but he would much prefer to do so in Manila. Maghigúgma ka sa Diós labí sa nga tanán. Love God above all things. Ang mga labíng lutáw nga táo siníng bánwa--. The most prominent people in this town--. Sín-o sa íla nga duhá ang labíng but-ánan? Which of the two is more prudent? Ang íya nga kagayón daw sa dílì malabihán. It seems as if her beauty can scarcely be surpassed. Maáyo nga magdúaw ka sa íya, labí na gid kay--. It would be well for you to visit him, especially as--. Ang labíng madalî, labíng maáyo. The sooner, the better. Ang labíng malípot nga hámbal amó ang labíng maáyo. The shorter the speech the better. (see kapín).