Meaning of labúgay

labúgay

Hiligaynon

To stir, move about, mix. Kon magság-a ka sang áwang labugáya ánay ang túbig. When you clean out the well, stir the water first. Labugáyi ang káwà sang siménto. Mix the cement in the cauldron. Labugáyon mo ang ápog sing máayo, agúd matúnaw sing saláma. Stir the lime well to dissolve it evenly. (see labutáw).