Meaning of lagás

lagás

Hiligaynon

To pursue, run after, chase. Lágsa (lagasá) ang mga kánding. Chase the goats. Iníng idô maábtik maglagás sang talunón. This dog is clever at chasing wild pigs. Ilagás akó ánay sináng mga karnéro nga nagsulúd sa ámon pamulákan. Please run after those sheep that have entered our garden. Awát man lang ang íya paglagás sa bátà, kay walâ níya maabúti. His chase after the boy was of no avail, for he could not catch him. (see láas).