Meaning of lán-ok

lán-ok

Hiligaynon

To be plentiful, galore, lie about in heaps; abundant, more than enough. Nagalán-ok gid lang ang mga ságing, kapáyas, etc. sa íya nga hulút. There are in his room plenty of bananas, papaws, etc. Káon ka sing páhò, kay nagalán-ok lang dirí sa ámon. Eat mangoes, there are plenty of them at home. (see dagáyà, abúnda, bugánà, etc.).