Meaning of lídgid

lídgid

Hiligaynon

To shell corn or the like. Lidgirá (-idá) ang maís. Shell the corn. Lidgirí akó sing napúlò ka bílog nga maís. Shell me ten corn-cobs.