Meaning of ligô-lígò

ligô-lígò

Hiligaynon

Dim. and Freq. of ligô. Nagapaligôlígò siá sang íya nga tíngug. She sustains her voice.


ligô, lígò

Hiligaynon

To sustain the voice. See líb-ok, lígbok.