Meaning of lisáng-lisáng

lisáng-lisáng

Hiligaynon

Dim. and Freq. of lisáng and lísang. Nagalisánglisáng silá tungúd sang bágyo. They are very much afraid of the hurricane.