Meaning of lukhô-lúkhò

lukhô-lúkhò

Hiligaynon

See laktáwláktaw. Indì ka maglukhôlúkhò sa pagbása. Don't skip lines or words whilst reading. (see luthôlúthò).