Meaning of mái-om

mái-om

Hiligaynon

To guess, conjecture, surmise, suppose, think, imagine, judge, opine. Sa ákon pagmái-om--. According to my opinion or guess--. Anó, ang namai-omán mo sa íya nahanungúd sang pagkasúnug sang íya baláy? What is your conjecture about him as to the burning down of his house? Mai-omá sing maáyo, básì malagpatán mo ang matúod. Make a good guess, perhaps you may hit on the truth. (see bánà, bántà, hunâhúnà, pakót, lágpat).