Meaning of másngà

másngà

Hiligaynon

To know, understand. Indì siá makamásngà magbása kag magsulát. He does not know how to read and write. Walâ siá sing namasngaán nahanungúd sináng mga butáng. He hasn't an inkling of those matters. (see hibaló, balintúnod, marásmas, etc.).