Meaning of ngásal

ngásal

Hiligaynon

To chatter, prattle, tittle-tattle, etc. See ngálngal, hádak, búrà, etc. Tinák-an akó sang památì sang íya nga ginangásal. I was bored listening to his prattle.