Meaning of ngótngot

ngótngot

Hiligaynon

Sting, prick, throbbing, compunction; to throb, beat, trouble, sting, prick, perplex, gnaw at. Nagangótngot ang íya hubág, ang íya tagiposóon, etc. His ulcer, his heart, etc. is throbbing. Ginangotngotán siá sang íya konsyénsya. His conscience is gnawing him, troubles or perplexes him. Ang íya nga ginhímò nagapangótngot karón sang íya kalág. What he did fills his soul now with remorse. (see ngítngit).