Meaning of níwang

níwang

Hiligaynon

To be or become thin, lean, emaciated, meagre, gaunt, lank, lanky, skinny, scrawny, scraggy, light, bony. Nagníwang siá dídto sa lakás nga pagpangabúdlay. He got lean there on account of too much work. Maganíwang ikáw, kon índì ka magkáon sing maáyo. You will get thin, unless you eat well. (see hágpis, nipís, kanít).