Meaning of paanó, paáno

paanó, paáno

Hiligaynon

How. Paanó siá? How is he? Paanó ang pagtabók náton siníng subâ? How are we going to cross this river. (pa, anó, ámpat, ándot).