Meaning of pagwâ

pagwâ

Hiligaynon

To let or order to go off, remove, send away, turn out, cast out; expel, eject, evict, drive out, throw out, put on the stage, produce, show, give a performance. Pagwaá ang idô sa simbáhan. Drive the dog out of the church. Ginpagwá sang párì ang mga bátà nga nagahibî sa sulúd sang simbáhan. The priest sent the children out that were crying in church. Pagwaí akó sing tátlo ka nahót nga tabákò. Put out three cigars for me. Ipagwá ang tinágò mo nga álì nga tabákò. Bring out your hidden best cigars. Buás magapagwâ silá sang bág-o nga talan-áwon nga sinulát ni Fuláno. To-morrow they will stage the new play written by N.N. (pa, gwâ).