Meaning of país-is

país-is

Hiligaynon

To set on-, incite-, urge-, a dog, etc. See ís-is. Ipaís-is sa íya ang idô. Let him set on the dog. Indì nínyo pais-isón ang idô, kay nagapalangágat. Don't set on the dog, because he bites. Pais-isí siá sang idô. Set the dog on him. Walâ siá kúntà sing túyò sa pagbátò kay Fuláno, ápang ginpaís-is (pinaís-is) siá sang íya upúd. He had no intention (inclination) to oppose N.N., but his companion urged him (to do so).