Meaning of pakítà

pakítà

Hiligaynon

To show, let see, exhibit; to appear. Ginpakítà níya sa ákon ang bág-o níya nga áwto. He showed me his new automobile. Ipakítà sa ákon ang (pakitái akó sang) ímo binakál. (Show me) Let me see what you bought. Ang Diós nagpakítà kay Moisés. God appeared to Moses. (see kítà).