Meaning of paliyán-líyan

paliyán-líyan

Hiligaynon

Neglect, abandonment; to neglect, shirk, leave undone, abandon, leave. Indì mo pagpaliyánliyánan ang ímo mga buluhatón. Don't neglect-or-abandon your duties. Ginpaliyánliyánan sang mga bátà ang pagbúnyag sang mga tanúm kag nagsúgud silá sang hámpang. The boys neglected to water the plants and started playing. (see biyâbíyà, pasalipótpot, pabuyánbúyan).