Meaning of panágsà

panágsà

Hiligaynon

Freq. of dágsà-to drift, etc. Madámù nga mga sakayán ang pinanágsà sa baybáyon sang mabáskug nga hángin. Many vessels were drifted (driven) ashore by the violent storm.