Meaning of pangáyò

pangáyò

Hiligaynon

To ask, beg, request, solicit. Mangáyò (Magpangáyò) ka kag pagahatágan ikáw. Ask and you shall receive. Pangayóa sa íya ang ímo kinahánglan. Beg of him to grant you what you need. Ginpangayóan akó níya sing isá ka gántang nga humáy. He asked me for a ganta of rice. Anó ang ginapangáyò mo? What are you asking for? What do you want? (see ayô).pangáyo

Hiligaynon

(H) Freq. of áyo-to be or get well, etc.