Meaning of panútò

panútò

Hiligaynon

To say "tútò" (darling boy); to behave like a good boy, be obedient, diligent, etc. (see tútò, tótò).


panutó

Hiligaynon

Freq. of tutó, totó-to pound, strike (with a pestle). Hináyon mo lang ang panutó, agúd índì magkalatádtad ang sug-úton. Pound gently or the fibres will break.