Meaning of panuyô-duyô, panuyô-dúyò

panuyô-duyô, panuyô-dúyò

Hiligaynon

Dim. and Freq. of dúyò-to lounge, loaf, stand about idly, to loiter, etc. Indì kamó magpanuyôduyô dirí sa atubángan sang simbáhan. Don't loiter here in front of the church.