Meaning of patám-is

patám-is

Hiligaynon

To sweeten, make sweet. Patam-isá ang tsa. Sweeten the tea. Ang maáyo nga kalingáwlingáwan nagapatám-is sang pangabúhì. Healthy recreations sweeten life. Ang mahágò nga pangabúdlay ginapatám-is sang mahál nga sóhol. Heavy work is sweetened by good wages (pay). (pa, tám-is).