Meaning of patandâ-tándà

patandâ-tándà

Hiligaynon

Marksmanship; to practise shooting at a target, etc. Also Dim. of patándà. Nagapatandâtándà silá sang pagpalupók sang íla mga lúthang. They are practising rifle-shooting (marking down the hits).