Meaning of patúbò

patúbò

Hiligaynon

Caus. of túbò. To make or let grow; to lend on interest. Pilá ang ginabáyad mo nga túbò sa pílak nga ginpatubóan níya sa ímo? How much interest do you pay on the money he has lent you? Patubói ang ímo kwárta sa íya sing waló sa isá ka gatús. Lend him your money at eight per cent interest. Humáy na man ang patubóon mo sa siníng túig, índì lang tubó sa gihápon. Plant (raise, grow) rice also this year and not sugar cane alone. Mapatúbò ko pa iníng káhoy sing tátlo ka túig kag ugáling tápson ko. I'll allow this tree to grow yet three years and then I will cut it down. Pinatúbò níya akó sang íya pílak. Pinatubóan níya sa ákon ang íya pílak. He has lent me his money (at interest). Ipatúbò na lang sa íya ang isá ka gatús. Patubóa na lang siá sing isá ka gatús. Just grant him a loan of a hundred (pesos). (see pasákà).