Meaning of patúdok

patúdok

Hiligaynon

To reflect deeply, ponder well, think profoundly. Nagapatúdok siá sang íya malisúd kag may gamó nga kahimtángan, agúd makadángat siá sing katawháyan sa madámù níya nga kasábà. He is pondering upon his hard and contentious life, in order to find a way of coming to terms in his many lawsuits. (see tudúk).