Meaning of pígsà

pígsà

Hiligaynon

To compress, squeeze. Pigsaá ang íya túdlò. Squeeze his finger. Ginpígsà sang manughilót ang íya bútkon. The massagist compressed (kneaded) his arm. (see pisíl, ipít, písgà).