Meaning of pirí-píri, pirí-pirí

pirí-píri, pirí-pirí

Hiligaynon

Dim. and Freq. of píri. Nagapirípíri pa ang inútud nga íkog sang tagútò. The broken-off tail of the lizard is still wriggling.