Meaning of písgà

písgà

Hiligaynon

To pinch, press, compress, squeeze, grip firmly. Naghibî ang bátà, kay pinísgà sang íya manoglíbang sa bútkon. The child began to cry, because the nurse pinched its arm. (see pígsà, ipít, pisíl, píslit).