Meaning of síbà

síbà

Hiligaynon

To devour, gulp down, swallow, engorge, said especially of serpents. Ginsíbà sang mán-og ang pisô. The snake devoured the chicken. Ang maninínà nagsíbà sang pángkà. The maninínà-serpent swallowed the frog. (see lámon, lumóy, tukúb).