Meaning of sorondayón

sorondayón

Hiligaynon

(B) Cover, shelter, privacy, screen, freedom from noise, observation, etc. Ang baláy ni Fuláno warâ gid ti sorondayón (walâ gid (sing) húsà) sa (ámon) baláy námon. N.N's house is quite open to observation from ours. Ang paggináhud kang (sang) mga bátà nga nagasipál (nagahámpang) sa gwâ warâ gid ti sorondayón (walâ gid sing húsà) sa sulúd sang simbáhan. The noise of the children playing outside can be clearly heard in church. (see solondayón, húsà).