Meaning of súgpà

súgpà

Hiligaynon

Blood-spitting; to spit blood, vomit-, throw up-, blood. Nagsúgpà siá kahápon. He spit blood yesterday. Ginasúgpà siá. He is subject to blood-spitting. (see kúghad, súka, lúad).