Meaning of tábà

tábà

Hiligaynon

To buy land or fields. Tabáa ang íya dútà. Buy his land. Tinábà níya ang talámnan ni Fuláno. He bought N.N.'s rice-field. Magpatábà ka lang sing isá ka báhin sang ímo ulúmhan. Just sell part of your farm.