Meaning of tambá-támba

tambá-támba

Hiligaynon

Dim. and Freq. of támba. Nagatinambátámba ang mga bátà sa línaw. The boys are dashing about in the quiet sheet of water (pool, lake).