Meaning of túm-ok

túm-ok

Hiligaynon

To press down, etc. See túmbok. Itúm-ok ang ímo kamomóo sa pítyong-kilás. Push the electric button with your thumb.