Meaning of tumbô-túmbò

tumbô-túmbò

Hiligaynon

Dim. and Freq. of túmbò. To jump up and down; to throb, thump, palpitate. Mabáskug ang tumbô-túmbò sang íya tagiposóon. His heart is beating violently. His heart is thumping. Ang kángga nagatumbôtúmbò sa dálan nga batohón. The cart is jolting over the stony road. (see tumbátúmba).