Meaning of turâ-túrà

turâ-túrà

Hiligaynon

To shake (swing) to and fro, excite by shaking. Ang manók ginaturâtúrà túbtub nga magsámpok. The cock is shaken to and fro till it fights or gets up a fighting spirit. Ginturâturáan níya akó sang íyang kamót. He shook his hand at me. Ginturâtúrà níya sa ákon ang páhò, ápang walâ man níya pag ihátag. He waved the mango before me, but did not give it to me.