Meaning of utúd-útud

utúd-útud

Hiligaynon

Dim. and Freq. of útud-to cut off, etc.


utúd-utúd

Hiligaynon

Broken, interrupted, with interruptions, faltering; to break, be broken, falter. Sa utúdutúd (nagakautúdutúd) nga tíngug (pangatingúg)-with a broken or faltering voice. Pagpahimúynga (Pagpahimuyúnga) na lang ang ímo bátà kon amó inâ nga utúdutúd man lang ang íya pangeskwéla. You had better keep your boy at home, if he goes to school only by fits and starts. Kon amó inâ nga utúdutúd ang íya pangóbra índì ka sa íya magsóhol sing inádlaw, kóndì sa tágsa ka galamitón nga íya mahumán. If he so often stops in his work, don't pay him daily wages, but pay him by the piece. (see utúngutúng).


utúd-útud

Hiligaynon

Dim. and Freq. of útud-to cut off, etc.


utúd-utúd

Hiligaynon

Broken, interrupted, with interruptions, faltering; to break, be broken, falter. Sa utúdutúd (nagakautúdutúd) nga tíngug (pangatingúg)-with a broken or faltering voice. Pagpahimúynga (Pagpahimuyúnga) na lang ang ímo bátà kon amó inâ nga utúdutúd man lang ang íya pangeskwéla. You had better keep your boy at home, if he goes to school only by fits and starts. Kon amó inâ nga utúdutúd ang íya pangóbra índì ka sa íya magsóhol sing inádlaw, kóndì sa tágsa ka galamitón nga íya mahumán. If he so often stops in his work, don't pay him daily wages, but pay him by the piece. (see utúngutúng).