Search result(s) - binatî-bátì

památì

Hiligaynon

Freq. of bátì-to feel. Feeling, physical condition. Dílì maáyo ang pagpamátì (památì) níya. He does not feel well. Mabúg-at kaáyo ang památì (pagbátì) níya. His condition is quite serious, very grave.


1 2