Search result(s) - bulubungán

bulubungán

Hiligaynon

(H) The ridge of a roof, etc. (see bubungán, alibungán).


alibungán

Hiligaynon

The ridge of a roof and the like. (see bulubungán, bubungán, ibubungán from bubúng, bobóng).