Search result(s) - dahángdáhang

dahán-dáhan

Hiligaynon

To be quick, make haste, put one's best foot forward; to quicken, hasten. Dahándahána ang ímo paglakát. Walk faster. Anó gid ang ginadahándahánan mo sa paglakát? Why are you walking so fast? Gindahándahánan níya ang íya pagtikáng. He quickened his pace, hastened his steps. (see dagóndágon, dalîdálì, hakónhákon, dahángdáhang).