Search result(s) - imáy

kiribúd

Hiligaynon

Small, undersized, dwarfish, below standard size (of fruits, etc). Báklon ko iníng mga páhò, ápang kuháon ánay ang mga torakón kag kiribúd. I am going to buy these mangoes, but the rotten and undersized ones must first be taken away. (see kímay-small, slender, (of fingers, etc.).punô

Hiligaynon

(H) Full, brimming, brimful; to fill, replenish, charge, brim. Pún-a ang báso. Fill the glass. Pún-i sing bíno iníng kopíta. Fill this glass with wine. Maghimáyà ka, María, nga punô ka sing grásya. Hail Mary, full of grace.


torakón

Hiligaynon

(B) Worm-eaten, maggoty, rotten. Torakón nga mángga. (Tamasókon (Masakitón) nga páhò). A maggoty mango. Báklon ko ráad diáng mga mángga mo, pay búl-on gid ánay ang mga kímay, hanóg kag torakón. (Báklon ko kúntà iníng mga páhò mo, ápang kuháon gid ánay ang mga magágmay, lanóg kag tamasókon). I should like to buy these mangoes of yours, but all those that are very small, bruised or worm-eaten (rotten) must be removed first. (see tinamások, hanóg, lanóg-bruised; lanóng, tanóng-rotten-ripe).


1 2