Search result(s) - kansyón

kansyón

Hiligaynon

(Sp. canción) A song, lay, ballad, ditty; to sing, to troll. Kansyoná ang "Adiós". Sing the song "Adiós!". Kansyoní akó sing bilyansíko. Sing me a Christmas carol. (see ambahánon, ambáhan, ámba, kalantáhon, kánta).


dumáan

Hiligaynon

Old, olden, of old, of yore, antique, old-time, long in use, of long standing, time-worn, ancient. Dumáan gid iníng kansyón. This song is a very old one. (see dáan, kinarágto, minál-am, sinádto).


imprentáda

Hiligaynon

(Sp. imprenta) Singing to music; to play and sing a serenade, etc. Sín-o ang nagaimprentáda kagáb-i sa atubángan sang baláy ni Fulána? Who was it that serenaded last night outside Miss N.N.'s house. Ginimprentadáhan ni Felípe si Salbasyón. Felipe serenaded Salvación. Iimprentáda (imprentadáha) nínyo iníng bág-o nga kansyón sa kay Fulána. Sing this new song as a serenade to Miss N.N.


imprentáda

Hiligaynon

(Sp. imprenta) Singing to music; to play and sing a serenade, etc. Sín-o ang nagaimprentáda kagáb-i sa atubángan sang baláy ni Fulána? Who was it that serenaded last night outside Miss N.N.'s house. Ginimprentadáhan ni Felípe si Salbasyón. Felipe serenaded Salvación. Iimprentáda (imprentadáha) nínyo iníng bág-o nga kansyón sa kay Fulána. Sing this new song as a serenade to Miss N.N.


kánta

Hiligaynon

(Sp. cantar) To sing, troll, chant, warble. Kantahí kamí sing isá ka matahúm nga kalantáhon. Sing us a nice song. Kantahá iní. Sing this. (see kansyón).kánto

Hiligaynon

(Sp. canto) Song, hymn, chant. (see ambahánon, kalantáhon, kansyón).


púnto

Hiligaynon

(Sp. punto) Point, full stop, period; tone, tune, pitch, key, clef. Anó gánì ang púnto sádtong ímo kansyón kahápon? What is the key of that song of yours you sang yesterday?