Search result(s) - pamáltò

pamáltò

Hiligaynon

To wear-, show-, something for the first time, as a new dress, etc. Ipamáltò ko iníng bág-o ko nga térno sa ámon pándut. I shall wear this new suit for the first time at our feast. Nagpamáltò siá sang íya bág-o nga báyò nga sóklà sa bádù sa baláy ni Fuláno. She displayed her new silk-blouse at the banquet in N.N.'s house. (see dunâ which, at times, is also used in the meaning of pamáltò).