Search result(s) - pangayám

kása, kasá

Hiligaynon

(Sp. caza, cazar) Hunting; to hunt. Kasahí ang báboy nga talonón. Hunt down the wild pig. (see pangayám).


ayám

Hiligaynon

To send a dog after, pursue with a dog. Ayamá ang mga kánding. Send a dog after the goats. Iayám ko iníng idô sa mga báboy. I'll pursue the pigs with this dog. Pagpangayám-to hunt with dogs.


talonón

Hiligaynon

The wild pig. Nagapangayám silá sing mga talonón. They are hunting wild pigs. (see bakatín, báktin).