Search result(s) - súrung

súrung

Hiligaynon

See súlung-to pay duty, etc.


súlung

Hiligaynon

(H) To pay duty, taxes, rent, debts, etc. Sulúngi ang buhís. Pay the tax. Isúlung mo iníng kwárta sa buhís. Pay the tax with this money. Nagsúlung siá sa ákon sing duhá ka pamísa. He gave me two Mass-stipends. (see súrung id.).