Search result(s) - sibít

sibít

Hiligaynon

Pin; to pin, use a pin; vaccinate. Síbta ang úngon ko. Draw out my splinter or thorn with a pin. Ginsíbtan níya ang íya báyò. She fastened her dress with pins. Síbti lang ang delárgo mo nba nagísì. Just pin together the tear in your trousers. Ginsibít níya ang tunúk (dúgi) sa ákon kamót. He took the thorn out of my hand with a pin. (see turúbok, kiríkol, alpilír, espelér).


alpilír

Hiligaynon

(Sp. alfiler) Safety-pin; pin in general. (see sibít, kiríkol, turúbok, espelér).


báklis

Hiligaynon

A slight scratch, laceration, as of a thorn, briar, etc.; to scratch, lacerate, injure the skin, etc. Nabáklis akó. I got a little scratched. Nabaklisán akó sang símsim sa ákon bútkon. The bamboo-branches scratched my arm. Dílì mo akó pagbaklisón sang sibít. Don't scratch me with the pin. (see bákris, páklis, baríkas).


bákuna

Hiligaynon

(Sp. vacuna) Cowpox, vaccine virus; to vaccinate. Sín-o ang nagbakúna sa imo? Who vaccinated you? Ginabakunáhan karón ang mga kabatáan sa mga buluthóan, kay nagapamutí. The children at school are being vaccinated at present, for there is an epidemic of smallpox. Ipabakúna ang ímo mga anák sa manugbúlung, agúd índì malátnan sang butí. Get your children vaccinated by the doctor, lest they should be infected with smallpox. Kalití ang pagpabakúna, kay ang mga nabakunáhan tumalágsa gid lámang madunggoán sang butí. Get vaccinated in time, for those that are vaccinated are rarely attacked by smallpox. (see sibít, pasibít).


balíkas

Hiligaynon

(H) Scratch, excoriation, abrasion; to excoriate, scratch, lacerate, tear, chafe, wound the skin. Nabalíkas ang ákon bútkon sang símsim. My arm got scratched by the bamboo-branches. Ginbalíkas níya ang ákon guyá sang sibít. He scratched my face with the pin. Nabalikásan ang ákon písngi; ambót kon anó ang nakabalíkas. My cheek got scratched; I don't know what caused the scratches. Andam ka dirâ, kay básì mabalikásan ka sang tunúk (dúgi). Be on the lookout there, for you may get injured by the thorns. (see báklis, lísgis).espelér

Hiligaynon

(B) Safety-pin; piece of bamboo, etc. used as a safety-pin. (see sibít, alpilír). (Sp. alfiler).


espelér

Hiligaynon

(B) Safety-pin; piece of bamboo, etc. used as a safety-pin. (see sibít, alpilír). (Sp. alfiler).


kiríkol

Hiligaynon

A pin. (see sibít, turúbok, alpilír).


panibít

Hiligaynon

Freq. of sibít. To use a needle or pin; to wear a pin, brooch, badge or any similar ornament fastened by a pin; to vaccinate; to remove a thorn or prickle by means of a pin or needle or anything resembling a needle. Magpanibít ka sang mga tunúk. (Síbta ang mga tunúk). Remove the thorns by means of a needle. Madámù ang mga kabatáan nga pinaníbtan (ginpaníbtan) sang manogbúlung. Many children were vaccinated by the doctor. Ipanibít níya ang íya sibít nga may batóngmaídlak sa pándut sang bánwa. At the town-feast she will wear her brooch set with precious stones.


síbtan, etc.

Hiligaynon

From sibít-to pin, etc.


silíbton

Hiligaynon

That is to-, should-, can-be treated or opened with a needle; to be probed. (see sibít).


suát

Hiligaynon

To take out, extract, pick stitches, threads, thorns, etc. with a needle or pin. Suatá sang dágum ang hílo, tunúk (dógi), etc. Take out the thread, the thorn, etc. with the needle. (see sibít, panibít).


tisók

Hiligaynon

Stitch, stab; to stitch, stick, stab, prick, pierce. Tisoká sang dágum ang íya báyò. Stick the needle into his jacket. Ang isá ka tisók sa ígò nga tión makábig nga siám. A stitch in time saves nine. (see tíslok, túslok, sibít).


tubók

Hiligaynon

(B) A pin, peg, bolt, small piece of metal, bamboo, wood, etc. used for fastening together separate articles; to pin (up). Túbki (Tubokí) ang báyò na. (Síbti ang íya báyò). Pin up her dress. (see sibít, tisók, túslok, etc.).


tulúblok

Hiligaynon

Prick, pin; fork, table-fork. (see tulúslok, itulúbuk, sibít, tenedór).


turúbok

Hiligaynon

(B) A pin. (see tubók, sibít, alpilír, kiríkol).