Search result(s) - tingáwtingáw

tinióng-tióng

Hiligaynon

Motion, life, stir, movement. (see litóklitók, lihóklihók, tingáwtingáw, timóktimók, giónggíong, kuyúngkúyung, etc.).